Menu

Ngọc Giao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Veranda CK VP 18/06 8:22 thành Veranda CK VP 18/06 8:22, ĐÃ XUẤT VÉ GIẤY cho khách hàng chú Phải