Menu

Ngọc Giao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ CK VP 19/06 7:55 Veranda thành CK VP 19/06 7:55 Veranda, ĐÃ XUẤT VÉ GIẤY cho khách hàng Văn Thị Thanh Tú