Menu

Trung Hieu đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành GG5% ĐOÀN (385K) – GG CHÊNH LỆCH GIÁ (700K) – PAYOO 105K cho khách hàng Hồ Phan Thanh Hà