Menu

Trung Hieu đã xác chỉnh sửa ghi chú từ GG5% ĐOÀN (600K) – BL(10.600K) UL 27/11/22 – CK VP 19/9 thành GG5% ĐOÀN (600K) – BL(10.600K) UL 27/11/22 – CK VP 19/9 18:32 cho khách hàng NGUYEN HOANG SON LAM