Menu

Như Trương đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành BL (1.050) NTTQ – QT 22.9 – (300) CK VP 19/9 10:18 cho khách hàng Ngô Anh Tú