Menu

Như Trương đã xác chỉnh sửa ghi chú từ TB thành TB – đơn 2 người mà xuất 1 cho khách hàng Hương Trà