Menu

Như Trương đã xác chỉnh sửa ghi chú từ TB – BL KHÁCH CÓ VIỆC BẬN thành TB – BL KHÁCH CÓ VIỆC BẬN – BCK nh 22.9 cho khách hàng Nguyễn Lê long