Menu

Như Trương đã xác chỉnh sửa ghi chú từ BL (1.300) TQ 1.5 – (200) CK VP 14.9 thành BL (1.300) TQ 1.5 – (200) CK VP 14.9 9:55 cho khách hàng Nguyễn Lê long