Menu

Nhi Vu đã xác chỉnh sửa ghi chú từ GG 10% KHÁCH ANH VIỆT/ CK VP thành GG 10% KHÁCH ANH VIỆT/ CK VP 18:53 cho khách hàng Huỳnh Tân