Menu

Ngọc Linh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ BL 1300K TƯ SHOW UL 29/04 bù 500k. Mua thêm 1 ghế 900k. CK 1300K VP thành BL 1300K TƯ SHOW UL 29/04 bù 500k. Mua thêm 1 ghế 900k. CK 1400K VP 13.03 12H15 cho khách hàng Ngọc