Menu

Ngọc Giao đã chuyển khách hàng Chị Loan từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu