Menu

Đức Anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ GG10 KHÁCH CHỊ GIANG – CK VP 15/9 22:48 thành GG10 KHÁCH CHỊ GIANG – CK VP 15/9 22:48 – BL HỦY SHOW – ĐÃ BL QUA SHOW NTTQ 23.9 cho khách hàng Chị Lai