Menu

Đức Anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ BL KHÁCH BẬN thành BL KHÁCH BẬN – ĐÃ BL QUA SHOW PMQ 13/10 cho khách hàng Nguyễn Thị Minh Tâm