Menu

Đức Anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ BL KHÁCH BẬN – ĐÃ BL (2600) QUA SHOW LÊ HIẾU – NGUYÊN HÀ 7/10/2023 – CÒN 1600 thành BL KHÁCH BẬN – ĐÃ BL (2400) QUA SHOW LÊ HIẾU – NGUYÊN HÀ 7/10/2023 – CÒN 1600 cho khách hàng Trần Quốc Phương